Anunturi

Model Vanzari ziar local

anunt pubblic 2

 

ANUNT PUBLIC FAZA 1 P.U.G

afisaj site

 

 de afisat anunt public 002

 

 

2. Machetă - Comunicat de presă privind finalizarea proiectului 1233801

 

 

UPDATE 02.08.2023, ora 12:10 AM

Din cauza faptului că autoritatea contractantă nu a înregistrat nicio ofertă până la data 02.08.2023, ora 12:00, termenul de depunere a ofertelor se prelungește până pe data de 07.08.2023, ora 12:00. AM

Astfel noile termene vor fi:

 • Data de deschidere a ofertelor: 07.08.2023 ora 14:00
 • Data estimată de evaluare a ofertelor: 08.08.2023
 • Data estimată de semnare a contractului: 10.08.2023.

ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Depunere ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări

”Reabilitare moderată a Grădiniței nr.1 din satul Smârdan, din cadrul Școlii ”Sfânta Parascheva”

Denumirea achiziției: « ”Reabilitare moderată a Grădiniței nr.1 din satul Smârdan, din cadrul Școlii ”Sfânta Parascheva”»

Autoritatea contractantă: U.A.T. Comuna Smârdan, cu sediul în Comuna Smârdan, str Galați, nr. 53, judetul Galați.

Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art.7, alin.7, litera (a) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare

Astfel în conformitate cu art.7, alin (7), litera (a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

"a) are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse şi servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;”

Valoarea estimată: 670.755 lei exclusiv TVA

Sursa de finanțare a contractului: Contract de finanțare nr.8723/23.01.2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C10/I3.

Categoria lucrarilor si durata de realizare a contractului:

Lucrări de reabilitare moderată

Cod CPV 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare(Rev.2)

Durata contractului de achiziție publică: de la data semnării contractului și până la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor.

Durata de execuție a contractului: 8 luni de la semnarea contractului.

Cantitatea lucrarilor care trebuie prestate și descrierea acestora:

Cantitățile de lucrări ce trebuiesc executate și detaliile tehnice ale acestora sunt prezentate în proiectul tehnic și anexele acestora, atașate prezentei invitații.

Perioada de garanție acordată lucrărilor:

În conformitate cu art. 7, alin.3 din Legea nr. 10/1995, perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 36 luni.

Garanția de bună execuție:

Garanția de bună execuție este în procent de 5% și se va constitui în conformitate cu

prevederile art.39-40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice/acord cadru din Legea

nr.98/2016 privind achizițiile directe.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

 • Scrisoare de înaintare (Formular F1);
 • Declarație de susținere a ofertei depuse (Formular F2)
 • Formularul de ofertă, însoțită de Devizul General, Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv F1, listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrari F3, Lista de dotari;
 • Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului în copie, certificate de conformitate cu originalul;
 • Certificat constatator emis de ONRC din care să reiese ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului;
 • Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul local la momentul prezentării ofertei;
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese conf art. 59-60 din Legea nr.98/2016; (Formular F3);
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016. (Formular 4)
 • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Formular F5)
 • Declarație privind respectarea condiţiilor de mediu, social şi al relaţiilor de muncă, conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 (Formular F6)
 • Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Proiectul tehnic.
 • Oferta va fi întocmită astfel încât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din caietul de sarcini, listele de cantități de lucrări, fișele tehnice și va fi exprimată în lei fără TVA.
 • Oferta se va depune transmite pe email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau în plic închis, cel târziu până la data 03.08.2023, ora 12:00 
 • Data de deschidere a ofertelor:03.08.2023 ora 14:00
 • Data estimată de evaluare a ofertelor: 04.08.2023
 • Data estimată de semnare a contractului: 07.08.2023.
 • Oferta se înregistrează la Registratura Primăriei Comunei Smârdan, str. Galați, nr. 53.
 • Ofertele se depun fie personal, fie prin servicii poștale sau de curierat rapid, caz în care ofertantul își asumă riscurile privind depunerea ofertei. Oferta se consideră depusă în momentul înregistrării ei la Registratura Primăriei Smârdan.
 • Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SEAP, ofertantului care îndeplinește cerințele documentației de atribuire la prețul cel mai scăzut.
 • În situația în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc având prețuri egale, se va solicita ofertanților care au depus oferte, o nouă ofertă.
 • Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei , în termen de 1 zi.
 • Autoritatea contractantă va evalua ofertele și va invita ofertantul câștigator sa publice valoarea propunerii sale financiare în catalogul SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la comunicare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt.
 • Nepublicarea în catalogul electronic SEAP a ofertei câștigătoare atrage respingerea acesteia.
 • Atribuirea cumpărării directe se va face prin catalogul SEAP.
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Limba de redactare a ofertelor: ROMÂNĂ

Calendarul estimativ al achiziției directe:

Modul de prezentare al ofertei:

CRITERII DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel 0748.182.030, persoana de contact Boboc Alina - Compartiment Achizitii publice

Formularele și Proiectul tehnic se afla in atasarea prezentului anunt.

 

Formulare - Descărcați formularele AICI

Proiect tehnic - Descărcați proiectul tehnic AICI

Contract - Descătrcaâi contractul de execuție lucrări AICI

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL GALAȚI

COMUNA SMÂRDAN

Strada Galați, nr. 53

Cod poștal 807275

Telefon 0236 830 020

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.primariasmardan.ro

 
 
 

 

                                                                                                                              Nr.înreg 11385/10.11.2022

 

                                                 INVITAȚIE DEPUNERE OFERTĂ PREȚ

 

 

 

   Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că: U.A.T. Comuna Smârdan, județul Galați, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să contracteze prin achiziție directă, Studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Extinderea sistemului de apă și canalizare în comuna Smârdan”,

 

Și vă invităm sa depuneți oferta financiară și tehnică având în vedere următoarele :

 

1. Autoritatea contractantă : U.A.T. Comuna Smârdan – județul Galați

 

Adresa : Str. Galați nr.53, comuna Smârdan

 

Cod fiscal :4150000

 

Telefon : 0236 830020, 0236 830076, 0236 830026

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Denumire contract :

 

Studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” EXTINDEREA SISTEMULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA SMÂRDAN”.

 

3. Sursa de finanțare : PNRR;

 

4. Valoarea estimată a achiziției : 150.000,00 lei ( fără TVA);

 

5. Codurile de clasificare CPV : Cod 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2);

 

6.Termen de execuție: Studiul de fezabilitate trebuie executat și receptionat până la data de 15.12.2022

 

7. Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor;

 

  

 

8. Mod de achiziție : în temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 și H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică , U.A.T Comuna Smârdan, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează servicii prin ”achiziție directă”;

 

9. Condiții : Executantul trebuie sa dispună de personal calificat, conform legislației în vigoare;

 

10. Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul pot face observații ( să solicite clarificări) în timp util, orice pretenții ulterioare sunt nule și nu vor fi luate în considerare;  

 

11.Termenul de plată al contravalorii contractului este de 30 zile de la semnarea procesului verbal de recepție, la terminarea studiului de fezabilitate, în baza facturii fiscale emise de către operatorul economic;

 

12. Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile;

 

13. Data și ora limită de depunere a ofertelor :30.11.2022, ora 16:30 P.M ;  

 

14. Adresa la care se deschid ofertele : U.A.T. Comuna Smârdan, Str. Galați nr.53, județul Galați;

 

15. Oferta va cuprinde :

 

         a. oferta financiară se va prezenta în lei, în conformitate cu documentele atașate;

 

         b. oferta va mai cuprinde și termenul de execuție a studiului de fezabilitate , care va fi corelat cu punctul 6;

 

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;

 

- declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

 

Pentru detalii vă rugăm să folosiți datele de contact din anunț.

 

 

 

 

Înregistrare în Registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate 

Pentru înregistrare vă rugăm să completați formmularul de AICI  și să îl trimiteți pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Anunț public - Combaterea buruienii ambrozia

Primărie comunei Smârdan, județul Galați informează cetățenii cu privire la  prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific  “Ambrosia artemisiifolia”, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În vederea distrugerii  buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Măsurile se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

AMBROZIA (Ambrosia artemisiifolia) este o buruiană aparent inofensivă, dar care le poate cauza probleme serioase de sănătate persoanelor alergice. Denumită popular în România, în funcție de zonă, Floarea pustei sau Iarba se pârloagă, ambrozia apare mai ales vara.

Pentru informații suplimentare accesați linkul http://www.madr.ro/docs/minister/Ambrozia-prezentare-combatere.pdf   

În atenția crescătorilor de albine

         Primăria comunei Smârdan vă informează că în perioada 21.06.2019 – 22.06.2019 se va desfășura pe întreg teritoriul comunei Smârdan (satele Smârdan, Mihail Kogălniceanu și Cișmele) un proces de dezinsecție împotriva țânțarilor și altor insecte, cu Superkiller 25 e.c. și K-othtire profi E.C. 250.

Primar

Stroea Costică

 

ANUNŢ

IN PERIOADA 15 IANUARIE -- 31 IANUARIE 2018. IN COMUNA SMIROAN CU SATELE COMPONENTE VOR ÎNCEPE LUCRĂRILE DE CADASTRU SISTEMATIC SI INTABULARE PENTRU TERENURILE AFLATE IN EXTRAVILANUL COMUNEI SMIRDAN (ARABIL, VIE SI ALTE CATEGORII) LUCRĂRI CE SE VOR REALIZA GRATUIT. IN CONCLUZIE TOTI DEŢINĂTORII DE TRENURI EXTRAVILANE .PROPRIETARI SAU MOŞTENITORI SINT INVITATI LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI SMIRDAN IN PERIOADA MAI SUS ARATATA CU TOATE DOCUMENTELE LEGATE DE TERENURI EXTRAVILANE SI ANUME:

- CARTE DE IDENTITATE SAU Bl

- TITLURI DE PROPRIETATE TERENURI ACTE DE VINZARE-CUMPARARE TERENURI

- CERTIFICATE DE DECES PROPRIETAR SAU MOŞTENITOR

- CERTIFICATE DE NAŞTERE PROPRIETARI SAU MOŞTENITORI CE AU LEGĂTURĂ CU TERENURILE

- ALTE DOCUMENTE CE AU LEGĂTURĂ CU TERENURILE EXTRAVILANE

PROPRIETARII SAU MOŞTENITORII CARE NU SE VOR PREZENTA IN ACEASTA PERIOADA CU DOCUMENTELE SOLICITATE NU VOR BENEFICIA DE GRATUITATEA LUCRĂRII DE CADASTRU, INTABULAREA SI ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A TERENURILOR

PRIMAR

STROEA COSTICA

Weather

Galati °C
  24.07.2024 Ferienhaus Ostsee